Thực hiện Kế hoạch số 26 - KH/HĐĐ, ngày 15/02/2018 của Hội đồng Đội huyện Sơn Dương về Kế hoạch tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi huyện Sơn Dương năm 2018, được sự nhất ...